top of page

Algemene (Betalings)Voorwaarden

Workshops & Seminars

 1. De cursist is zelf geheel en zelfstandig verantwoordelijk voor zijn/haar handelen, zowel tijdens de workshops en/of seminars als daarbuiten.

 2. De cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (emotionele) proces.

 3. Rebuild Your Life, The Institute V.O.F. en/of Bettina Breij zijn niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor het handelen en de gevoelens van de cursist.

 4. Alle informatie die tijdens een workshop/seminar met de groep wordt uitgewisseld is strikt vertrouwelijk en dient niet buiten de groep besproken te worden.

 5. Als de cursist plotseling verhinderd is om de workshop/ het seminar te volgen laat hij/zij dit zo snel mogelijk weten aan Bettina Breij.

 6. In de prijs van het  seminar zijn het schriftelijk lesmateriaal (dit verschilt per workshop/seminar), de koffie, de thee en de versnaperingen inbegrepen met uitzondering van de lunch. Hier dient de student zelf zorg voor te dragen.

 7. Na het seminar volledig te hebben bijgewoond ontvangt  de deelnemende student een officieel certificaat van THInK® of van Rebuild Your Life,  the Institute V.O.F. afhankelijk van het gevolgde workshop/seminar.

 8. De workshop/ het seminar begint om 09.00 uur en eindigt om 17.00 uur tenzij anders aangegeven bij het betreffende seminar. Gelieve op tijd aanwezig te zijn.

 9. De workshop/ het seminar gaat alleen door bij genoeg aanmeldingen. Zijn er niet genoeg aanmeldingen of in het geval van overmacht, dan heeft Rebuild Your Life, the Institute het recht om het seminar te verschuiven naar een later tijdstip of datum. U krijgt in dat geval uw aanbetaling binnen 2 weken na de eerste dag van de workshop/seminar volledig terug indien U niet gebruik wilt maken van de mogelijkheid dit door te schuiven naar het volgende gewenste seminar.

 10. Minstens 3 weken voor aanvang van het seminar dient het verschuldigde aanbetalingsbedrag overgemaakt te zijn op de rekening van Rebuild Your Life, the Institute. Dit bedrag is na inschrijving altijd verschuldigd (m.u.v. punt 9 in de Algemene Voorwaarden) en is niet terugvorderbaar.

 11. Het resterende bedrag dient voor aanvang van de workshop/het seminar overgemaakt te zijn op de rekening van Rebuild Your Life, the Institute. Dit dient aantoonbaar te zijn of contant te worden voldaan vòòr aanvang van de workshop/het seminar.

 12. Als u zich opgeeft voor een workshop/seminar per email of telefonisch, krijgt U voor aanvang van de workshop/het seminar informatie en de algemene (betalings)voorwaarden toegemaild. Na het voldoen van de aanbetaling bent U ingeschreven voor het betreffende seminar en verzekerd van Uw plaats.

 13. Na opgave voor een seminar/workshop is er een bedenktijd van 14 dagen waarop zonder verdere kosten van het seminar of de workshop kan worden afgezien tot 14 dagen voorafgaand aan het seminar. Mocht U 14 dagen voor de start van het seminar zich opgeven dan vervalt de bedenktijd.

 14. Rebuild Your Life, The Institute en/of Bettina Breij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een seminar, cursus, training, workshop, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden tenzij aan Rebuild Your Life en/of Bettina Breij opzet of grove schuld kan worden verweten. Indien Rebuild Your Life en/of Bettina Breij op enig moment ondanks het hierboven bepaalde wel aansprakelijk blijkt te zijn voor enige schade, dan zal de vergoeding beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.

 15. Alle rechten van de intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop/ het seminar, het seminarmateriaal, de geleerde technieken en alle eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de seminars van ThetaHealing® zijn voorbehouden aan Vianna Stibal, Nature’s Path en ThetaHealing Institute of Knowledge® 29048 Broken Leg Road, Bigfork, MT 59911 USA

 16. Alle rechten van de intellectuele eigendom met betrekking tot het seminar, het seminarmateriaal, de geleerde technieken en alle eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de seminars van Rebuild Your Life, The Institute zijn voorbehouden aan Bettina Breij.

 17. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vianna Stibal, THInK, Rebuild Your Life, the Institute of Bettina Breij is de cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshop/seminarmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze en voor welk doel dan ook, te verveelvoudigen. Al het verstrekte workshop/seminar materiaal is, voorzover het intellectuele eigendom al niet berust bij Rebuild Your Life en/of Bettina Breij en/of Vianna Stibal, voorzien van copyright en trademark waarvan de rechten berusten bij Vianna Stibal. Niets uit dergelijke uitgaves mag worden gereproduceerd of doorgegeven in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief kopiëren, opnemen, doorgeven of terughalen ook op welke manier dan ook, of gecombineerd worden met ander materiaal zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.

 18. Het in Artikel 15 en Artikel 16 bedoelde heeft betrekking op elk(e) seminar, cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst gegeven bij Rebuild Your Life, the Institute en/of Bettina Breij met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden zoals Basis DNA ThetaHealing® (eerder genoemd DNA 1 en 2 ThetaHealing®), Advanced ThetaHealing®, Manifesteren & Overvloed, Intuïtieve Anatomie, Soulmates 1 dag, Soulmates 2 dagen, Ziektes & Aandoeningen, Game of Life, Wereld Relaties, DNA 3, De Regenboog Kinderen, Planes of Existence, Spirituele Bewustwording, Reis door de Sterrenpoorten, Walking With Children, Relaties Module 1, Relaties Module 2, Esoterie, Esoterische Astrologie, DNA Shortcut en De Kracht van Parfum. Voor zover het de Nederlandse vertaling betreft van het betreffende materiaal dat vertaald/opgenomen is door Bettina Breij, liggen de vertaal rechten en rechten van de Nederlandse tekst bij Rebuild Your Life, The Institute, Bettina Breij. Alle verdere rechten zoals beschreven in punt 16, van de eerder genoemde manuals/cursusmateriaal berusten bij Vianna Stibal, Vianna’s Nature’s Path en THInK, Verenigde Staten.

 19. De cursist/practitioner kan aan het uitgereikte certificaat geen rechten van docent/teacher/instructor ontlenen om, al dan niet met gebruikmaking van door Rebuild Your Life en/of Bettina Breij en/of Vianna Stibal beschikbaar gesteld materiaal, enige vorm van kennisoverdracht te verzorgen al dan niet in de vorm van training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst als bedoeld in artikel 17.

 20. Het is niet toegestaan dat de deelnemer/beoefenaar van een seminar, cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden, als bedoeld in artikel 17, aan cliënten of andere derden, de technieken uit het cursusmateriaal leert of in andere vorm over draagt.

 21. Op alle (rechts)handelingen en dergelijke van Rebuild Your Life, the Institute en/of Bettina Breij en overeenkomsten tussen Rebuild Your Life, the Institute en/of Bettina Breij en de cursist is Nederlands recht van toepassing indien die niet strijdig zijn met alle andere rechten t.o.v. de overeenkomsten getekend met ThInK® en  het Amerikaanse recht van de staat Montana in de Verenigde Staten alsmede alle internationale rechten. Deze rechten worden wereldwijd door ondergetekende geaccepteerd en liggen hierbij vast en blijven op alle eerdergenoemde punten van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, bij de Internationale Rechtbank te Den Haag en indien van toepassing bij de Rechtbank te Bigfork, Montana, Verenigde Staten.

Persoonlijk Consult

 1. Het consult vindt na afspraak plaats in de praktijk van Bettina Breij op de afgesproken plaats.  U verklaart hiermee akkoord te gaan met de (de aard van de) te volgen methode, hetgeen in bepaalde gevallen een confronterende opstelling en/of lichamelijk contact noodzakelijk kan maken. (Dit word beperkt tot het op elkaar leggen van de handen)

 2. Nadat de opdracht tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsovereenkomst, waarbij Bettina Breij haar diensten naar beste weten en kunnen verricht. Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij haar op een goede wijze in de gelegenheid stelt om de overeengekomen diensten te verrichten. Daartoe behoort onder meer een coöperatieve opstelling en het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen en uitvoeren van de werkzaamheden.

 3. Het uitvoeren van het consult geschiedt tegen een vaste, vooraf overeengekomen, vergoeding van € 99,00 per uur incl. BTW.

 4. Bij elke consult dient contant te worden afgerekend of, indien via Skype direct na het consult per bank overgemaakt te worden.. Bij niet (tijdige) betaling kunnen Bettina Breij de werkzaamheden opschorten of beëindigen, onverminderd de betalingsverplichting van u.

 5. Wanneer u verhinderd bent om op de door ons gemaakte afspraak te komen, dient u 24 uur van te voren per telefoon of E-mail dit kenbaar te maken. Is de afzegging niet 24 van te voren afgezegd krijgt u een rekening thuis gestuurd daar de afgesproken tijd voor u is gereserveerd en derhalve niet beschikbaar voor andere cliënten.

 6. Agressief, onbetamelijk of non-coöperatief gedrag geeft Bettina Breij het recht op onmiddellijke stopzetting van het consult zonder recht op enige vergoeding naar u toe. U dient uw consult wel te betalen.

 7. Indien Bettina Breij van oordeel zijn dat een andere vorm van consult op zijn plaats is, zijn zij gerechtigd het consult te beëindigen en/of door te verwijzen naar andere instanties of naar uw huisarts.

 8. Alle door Bettina Breij  gedane mededelingen/gegeven adviezen/healingen/consulten zijn vrijblijvend; het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze te aanvaarden. U wordt geadviseerd om al hetgeen bij het consult aan de orde komt voor te leggen aan en/of te laten controleren door een (medisch) deskundige alvorens enige beslissing te nemen en/of de consulten voort te zetten.

 9. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

 10. U bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het consult en kan Bettina Breij nimmer aansprakelijk stellen voor schade voortvloeiende uit hetgeen uit het consult voortvloeit en/of daarmee samenhangt. U blijft te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor uw gedrag en besluiten c.q. de gevolgen van het consult. Bettina Breij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor u en/of derden mocht voortvloeien uit of verband houdt met de door Bettina Breij geleverde diensten, een en ander in ruimste zin des woords. Voor zover Bettina Breij aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag van het consult.

 

 

INDIEN EEN CONSULT NIET 24 UUR VOOR AANVANG WORDT AFGEZEGD, DIENT DE CONSULTPRIJS VOLLEDIG BETAALD TE WORDEN.

 

Skype Consult

 1. De procedure voor een Skype consult wordt op deze website duidelijk beschreven.

 2. Alle voorwaarden zoals bij een persoonlijk consult gelden ook voor het Skype consult. Daarnaast tellen de volgende extra voorwaarden.

 3. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor een goed werkend Skype programma.

 4. Indien de verbinding om wat voor reden dan ook uitvalt, proberen we eerst om het contact te herstellen. Als dit onmogelijk blijkt zetten we het consult op een andere tijdstip voort.

 5. Als u verhinderd bent om de afspraak voor een consult na te komen dient dit minimaal 24 uur van te voren afgemeld te worden.  Indien dit niet is gebeurt wordt het consult U volledig in rekening gebracht en blijft de betalingsverplichting bestaan.

 6. Van cliënt wordt een actieve houding verwacht, in die zin, dat alle benodigde of relevante informatie zoals ziektes o.i.d. bij het begin van het consult worden aangegeven.

 7. Via het Skype-consult moet cliënt zelf in staat zijn om te kunnen energietesten. Dit zal, indien onbekend, aan  het begin van het consult simpel worden uitgelegd.

 

bottom of page